Matthys Maree (Thys)

Persoonlike webwerf

Ek glo Here... Kom my ongeloof te hulp!

 

Die fondamente van die geloof in Jesus Christus        Boek in  pdf formaat

Die Oxford Dictionary beskryf geloof as: " 'n Vertroue in 'n goddelike feit sonder enige bewyse." Hoe algemeen is hierdie siening nie vandag dat ons maar sonder enige bewyse moet glo!

Geloof word werklik verskraal as ons dit sou beperk tot die hoop wat ons het. Natuurlik is die hoop daar -  anders sou daar tog geen geloof kon wees nie, maar geloof reik net soveel na die verlede as na die toekoms. Reik net soveel na God as na ons huidige situasie en lewe.

Wat sê die Bybel oor geloof?

Paulus se bekende hoofstuk oor die liefde sluit af met:

"En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde." (I Kor 13:13)

Hierdie gedeelte dui daarop dat die geloof nie alleen bestaan nie. Alleen saam met die hoop en die liefde kry dit gestalte en betekenis. Paulus skryf ook in Galasiërs soos volg.

Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan." (Gal 5:5,6)

In die brief aan die Romeine staan daar: "Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat 'n mens hoor, is die verkondiging van Christus." (Rom 10:17)

Die bekende hoofstuk oor geloof begin soos volg:

"Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie." (Hebr 11:1)

Verder:

"As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek beloon." (Hebr 11:6)

Die Heidelbergse kategimes beskryf geloof soos volg:

"Wat is 'n ware geloof?

Antwoord:

'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan andere nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het." (Heidelbergse kategismus: Sondag 7 vraag 21)

Die geloof hang dus ten nouste saam met die liefde, genade, hoop, die werking van die Heilige Gees, die prediking van die evangelie, die doen van God se wil in gehoorsaamheid en dade wat voortspruit uit liefde.

Om te toon dat die algemene siening dat geloof slegs iets vir die toekoms is, en nie genoegsaam is nie, is 'n model opgestel om iets van die proses te probeer weergee. Hierdie model rondom geloof is vanuit 'n menslike perspektief ontwikkel en probeer om op menslike vlak weer te gee hoe 'n persoon tot geloof in die drie enige God sou kom. Daarmee word nie gesê dat dit alomvattend sou wees nie. Die model probeer iets weergee van dat ons, ons geloof op 'n vaste rots kan bou, dat ons bewustelik kan weet waarop ons geloof gebou is en dat geloof ook 'n aksie van ons vra. As daar geen vrug op die geloof is nie is daar ook geen geloof nie. (Jak 2:17)

Die geloof staan op vaste fondamente

Alhoewel geloof 'n vaste vertroue is op dit wat ons nie kan sien nie, was God die mens tog genadig gewees deur vir hom genoeg rede of bewyse te gee dat God vertrou kan word.

Dawid stel dit soos volg:

"Die hemel getuig van die mag van God" (Ps 19:2)

"Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe." (Ps 19:8)

"Here, my Rots en my Verlosser." (Ps 19:15)

Soos Psalm 19 se struktuur aandui verwag God nie van ons om te glo sonder enige gronde nie. Hierdie beginsel staan lynreg teenoor baie se siening: "Dat ons geloof slegs gegrond is op 'n innerlike oortuiging van die teenwoordigheid van God, 'n morele reaksie op sy alomteenwoordigheid, aangespoor deur ons gewete."

Jesus se uitsprake oor sy eie getuienis:

In Jesus se gesprek met die Jode oor sy eie getuienis gee Hy self 'n aantal redes waarom hulle in Hom kon glo.

"Daar is Iemand anders wat oor My getuig, en Ek weet dat die getuienis wat Hy oor my aflê, waar is." (Joh 5:32)

Jesus weet egter dat die Jode dit nie sal verstaan en daarom vervolg Hy:

"Julle het 'n afvaardiging na Johannes gestuur, en wat hy getuig is die waarheid." (Joh 5:33)

"Die werk wat die Vader My gegee het om te voltooi en waarmee Ek nou besig is, lê oor My getuienis af en bevestig dat die Vader My gestuur het." (Joh 5:36)

"En My Vader wat My gestuur het, het oor My getuienis afgelê" (Joh 5:37)

"Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig." (Joh 5:39)

Jesus brei dan ook verder op die Skrif uit deur te toon dat

"Maar as julle nie sy (Moses se) geskrifte glo nie, hoe sal julle my woorde glo?" (Joh 5:47)

Later, wanneer Jesus met sy dissipels gesels oor sy hemelvaart, kom dit weer uit dat Jesus nie van ons verwag om alles sondermeer te glo nie.

"En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo as dit gebeur." (Joh 14:29)

Johannes se uitsprake:

Johannes beklemtoon ook die gedagte, wanneer hy oor Tomas se ongeloof oor Jesus se opstanding uit die dood skryf: "Daarna sê Hy (Jesus) vir Tomas: 'Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand hier en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.' ... Glo jy nou omdat jy sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo." (Joh 20:27,29)

Onmiddelik hierna vervolg Johannes egter hoekom hy hierdie insident aangehaal het.

"Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskryf is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê" (Joh 20:30,31)

Petrus se uitsprake:

"Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe." (I Petr 3:15)

"Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien." (II Petr 1:3)

"En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding deur godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense." (II Petr 1:6,7)

Paulus se uitsprake:

Wanneer Paulus aan die Korinthiërs oor die opstanding skryf begin hy sy argument deur eerstens die feitelike bewyse van Jesus se opstanding te gee.

"Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe. Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn" (I Kor 15:4 8)

Rom 1 herhaal dieselfde gedagte:

"Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie." (Rom 1:19,20)

Ons geloof is nie op sand gebou nie.

Dit is duidelik dat God 'n regverdige God is, dat Hy nie van die mens verwag om sy geloof op sand te bou nie (Matt 7:24) en dat Hy alles vir die mens gegee het om te kan glo.

Hoeveel keer verwag ons, as Jesus se kerk op aarde, van die wêreld om te glo sonder dat ons self ten volle oortuig is. Ons verwag dat mense tot geloof sal kom sonder dat ons vir hulle die geloofwaardigheid van die Skrif kan aandui. Hoe kan enigeen glo dat Christus die dood oorwin het en opgestaan het as daar soveel "foute" in die Skrif is? As ons nie ten volle kan glo dat God die heelal geskep het nie, hoe kan ons glo dat ons in Jesus herskep kan word? Dat ons saam met Jesus sal opstaan tot die ewige lewe?

Paulus verklaar:

En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes...As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense." (I Kor 15:17,19) "

Ons hoop op 'n nuwe lewe saam met God in Christus Jesus, is dus ten nouste verbind met dit wat onbetwisbaar reeds plaasgevind het. Daarom moet, maar kan ons ook, ons verantwoord voor die wêreld se vrae.

Om op te som: Die geloof word gevoed uit

dit wat ons in die skepping van God sien,

uit die heilige Skrif,

deur die hoop wat die evangelie van Jesus Christus vir my bied,

die christelike liefde van gelowiges wat toon dat God lewe en

dan natuurlik deur God self wat die begin en die einde van alles is.

Dit is egter nog steeds nie geloof nie. Geloof vra ook 'n reaksie van die mens se kant. As daar geen reaksie is nie is daar geen geloof nie. Jakobus vergelyk 'n persoon wie se werke nie van sy geloof getuig nie met 'n mens wat nie asem haal nie - dus 'n lyk! (Jak 2:26)

Vervolgens sal daar op elkeen van hierdie punte gelet word. Daar sal meer aandag gegee word aan God se algemene openbaring in die skepping en die betroubaarheid van die Skrif as die Woord van God. Oor die ander sake sal hier net kortliks na verwys word.