Matthys Maree (Thys)

Persoonlike webwerf

Ek glo Here... Kom my ongeloof te hulp!

Die Heilige Gees

God die Heilige Gees se inspraak op die mens se lewe

God se soeke na die mens

"Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" "

'n Mens sou kon dink, na alles wat tot dusvêr gesê is, dat die mens tot geloof in God behoort te kan kom. God het immmers soveel vir ons gegee om ons van sy liefde en genade te oortuig. Sy skeppingswerk is daar, die Skrif, die lewe van gelowiges op aarde, Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar ter wille van ons nie, maar Hom oorgegee om gekruisig te word in ons plek. Wat meer kan God doen?

God weet egter dat die mens in homself so verdorwe is dat hy nie tot God kan nader nie. Die basiese versoeking wat deur die slang tot Eva gekom het, was:

"dan sal julle soos God wees." (Gen 3:4)

Die strewe om soos God te kan wees is nou so ingewortel in die mens, so deel geword van sy instink en natuur, dat hy nie in staat is om self daarvan te ontkom en homself aan God te onderwerp nie. Dit is 'n halwe waarheid, 'n leuen, om te glo dat die mens maar net nou en dan 'n sonde doen. Nee, die mens het self sonde geword, elke lewenssel in hom roep teen God uit.

"Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is en dat hy net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief." (Gen 6:5,6)

"Die Here het die offer (van Noag) aanvaar en Hy het by Homself gesê: "Ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie." " (Gen 8:21)

Om dan terug te keer na ons vraag, "Wat meer kan God doen?": In Esegiël lees ons:

"Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal My Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom." (Es 36:26,27)

Hoe groot is God se genade nie! Hy het nie net sy Seun gegee nie, maar ook sy Gees om ons te oortuig om Hom te erken as God en Heer. Die Skrif herhaal dit soveel keer.

"Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die die droë grond.

Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge." (Jes 44:3)

"Bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer, want u is die Here my God (Jer 31:18)

"God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het." (Rom 5:5)

God het weereens die mens opgesoek waar hy wegkruip in die tuin van die sonde. Deur sy Gees soek hy steeds, elke dag, na verlorenes.

"Luister daarom na wat die Heilige Gees sê: "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie," (Hebr 3:7)

As ons oor die werking van die Heilige Gees praat, moet ons ook die uitverkiesende genade van die God uitlig. God is God. Hy het in sy almag bepaal hoe sy genadeplan sou funksioneer. Paulus skryf in die Romeinebrief:

"Rebekka was net een keer swanger, deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaad gedoen het nie, toe is daar al vir haar gesê: "Die oudste sal die jongste dien." Daar staan ook geskrywe: "Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat." Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep."

Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie! Vir Moses het Hy gesê: "Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm." ... Dit is dus inderdaad so dat God Hom ontferm oor wie Hy wil, en dat Hy verhard wie Hy wil." (Rom 9:10 18)

Paulus vra dan verder self die vraag:

"Maar waarom verwyt Hy ons dan nog? Wie kan per slot van rekening teen sy wil ingaan?" (Rom 9:19)

Hy antwoord self deur daarop te wys dat God kan doen wat Hy wil, maar ook dat Hy dit doen om sy heerlikheid bekend te maak.

"Mens wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê: "Waarom het jy my so gemaak?" ...

"Daarom het Hy die voorwerpe van sy toorn, die mense wat reg was om verdelg te word, met groot geduld verdra. So sou Hy ook die rykdom van sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming, die mense wat Hy vantevore vir die heerlikheid voorberei het." (Rom 9:20 23)

Die onverstaanbare van God is egter dat Hy nie die mens soos 'n robot hanteer nie. Steeds het die mens die reg om self sy besluite te neem. Net soveel as wat die Bybel praat van God se uitverkiesing, net soveel praat hy oor die mens se eie verantwoordelikheid. Paulus dui bv. net na die gedeelte wat nou aangehaal is, weer die mens se verantwoordelikheid aan:

"Waarom kon hulle (Israel) nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. (Rom 9:32)

"Maar van Israel sê Hy: "Dag vir dag het Ek my hande uitgesteek na 'n ongehoorsame en weerspannige volk." (Rom 10:21)

Kan 'n mens dit verstaan dat God sy hande na mense kan uitsteek en hulle nie na Hom wil kom nie? Jesus het bv. ook van Jerusalem gesê:

"Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie!" (Matt 23:37)

Hoe hierdie geheimenis van God presies funksioneer sal geen mens seker ten volle verstaan nie. Hy as God, deur sy Heilige Gees, is ten volle verantwoordelik vir die geloof in die mens se hart, maar tog is die mens net so verantwoordelik om God hierin toe te laat, sodat niemand verontskuldiging voor die regterstoel van God sal hê nie.

Die voortgaande werk van die Gees van God

Die Heilige Gees se werk stop egter nie by die oortuiging van die mens om tot geloof te kom nie. In Jesus se gesprek met sy dissipels net voor sy kruisiging troos Hy hulle met die woorde:

"Ek sal die Vader vra, en Hy sal julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. ... Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. ... Daardie dag sal julle weet dat Ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle." (Joh 14:16 20)

Net soos die Heilige Gees die bewerker van die geloof is, is Hy ook die een wat ons daagliks lei, ons dra, ons beskerm, ons Helper en Voorspraak is. Skielik is dit nie meer die mens wat belangrik is nie, nou is dit God wat die begin en die einde is. Hy het ons geskep. Deur Jesus se bloed het daar vir ons vryspraak by die Vader gekom en deur die werking van die Gees is ons nou herskep tot nuwe mense.

"Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wei aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het." (Ef 2:8 10)

Opsommend

Die sonde, die opstand teen God, het so deel van die mens geword, dat hy nie meer uit homself in staat is om selfs die genadewerk van Jesus te aanvaar nie. Jesus het ons die Heilige Gees gestuur om die wêreld te oortuig van sonde.

"Dit is die Gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie." (Joh 6:63)

Die Heilige Gees is die een wat die mens oortuig van sy sonde, maar ook van Jesus as die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6). Hy is die een wat, vir die wat glo, troos en dra.

"Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees." (Joh 14:16,17)